Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het resultaat vóór en ná reservebestemming over de periode 2022 t/m 2025.

Begroting

    Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Lasten

-61.692

-60.772

-60.124

-59.946

 Burger en bestuur

-6.154

-6.070

-6.068

-6.038

 Veiligheid

-1.893

-1.899

-1.899

-1.899

 Woon- en leefklimaat

-9.168

-8.944

-8.643

-8.705

 Economie en werkgelegenheid

-18.409

-18.040

-17.869

-17.574

 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-17.149

-16.988

-16.936

-16.933

 Overhead

-8.310

-8.262

-8.114

-8.160

 Algemene dekkingsmiddelen

-399

-344

-356

-384

 Onvoorzien

-90

-105

-120

-135

 Vennootschapsbelasting

-120

-120

-120

-120

Baten

60.828

59.410

58.952

59.150

 Burger en bestuur

5.186

5.187

5.188

5.188

 Veiligheid

111

111

112

112

 Woon- en leefklimaat

1.301

1.242

1.142

1.142

 Economie en werkgelegenheid

12.482

12.482

12.482

12.482

 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

864

864

844

844

 Overhead

586

581

581

581

 Algemene dekkingsmiddelen

40.297

38.942

38.603

38.801

Saldo van baten en lasten

-864

-1.362

-1.173

-796

Stortingen in reserves

-1.938

-945

-555

-55

Onttrekkingen aan reserves

2.839

2.347

1.776

979

Geraamd resultaat

37

39

48

128

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46