Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022 aan als vertaling van de vastgestelde Kadernota 2022. Deze begroting is de vierde en laatste begroting op basis van het Raadsprogramma ' Handen Ineen ' voor deze raadsperiode. De afgelopen vier jaren zijn veel speerpunten en ambities uit dit raadsprogramma gerealiseerd in een goed samenspel tussen raad en college. Er is stevige vooruitgang geboekt op het gebied van ondermijning, duurzaamheid, woningbouw, economische bedrijvigheid, veiligheid en leefbaarheid in onze kernen en het sociale domein. Dit doen we voor én samen met onze inwoners, waarin participatie, als kritische succesfactor van de Laarbeek methode, centraal stond en ook naar de toekomst nog steeds staat. Met trots kijken we terug. En met veel ambitie kijken we ook vooruit, want graag maken we ook nieuwe plannen voor de toekomst. De toekomst waarin we wederom blijven investeren in de Laarbeekse gemeenschap op samen gezond de toekomst in de gaan. Deze plannen voor de toekomst, te weten begrotingsjaar 2022, liggen in deze begroting voor.
De indeling van deze begroting bestaat, net als andere jaren, uit zes programma's in lijn met het huidige raadsprogramma.

Deze begroting 2022 laat veel ruimte zien om te investeren, binnen gezonde financiële kaders. Met andere woorden: 'Gezond de toekomst in!'. We investeren nog meer in preventie in de jeugdzorg, in een groene leefomgeving voor onze inwoners en we halen de opdracht van de raad om in 2025 de onroerende zaakbelastingen enkel met de inflatiecorrectie te verhogen naar voren. We stellen namelijk voor om de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen niet jaarlijks te verhogen met 3% van 2022 tot en met 2025, maar enkel een inflatiecorrectie. Een hoog voorzieningenniveau met lage lasten voor burgers vinden wij belangrijk. We verstevigen daarnaast onze reservepositie en reserveren middelen voor eventuele tegenvallers in de toekomst. Ook omdat we zien dat er mogelijk nog extra impulsen nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld een nieuwe milieustraat en de Heuvel in Lieshout.

Laarbeek is na de onzekere tijden als gevolg van corona sterk uit de crisis als gemeenschap gekomen. Vanuit de gemeente is samen met de andere overheden en de veiligheidsregio regie gevoerd om deze crisis het hoofd te bieden. De dynamiek en sociale cohesie is in onze kernen Aarle-Rixtel, Mariahout, Lieshout en Beek en Donk groot. Met de kracht van Laarbeekse bedrijven, verenigingen en inwoners en de cohesie in wijken en buurten zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. In onze begroting investeren wij in deze kracht en dynamiek en stellen wij de mensen centraal.

Wij bieden u deze begroting met vertrouwen en trots aan. Een begroting met een sterk en gezond fundament. De afhankelijkheid van het Rijk qua inkomsten via het gemeentefonds en de grilligheid in het verloop daarvan maakte dat we de afgelopen jaren steeds opnieuw keuzen moesten maken om een financieel gezond fundament te houden naar de toekomst toe. Ook de uitdagingen in het sociaal domein, beheer van de openbare ruimte, duurzaamheid, wonen en veiligheid en investeringen in de ambtelijke organisatie maakten integrale afwegingen de afgelopen begrotingsjaren noodzakelijk om op lange termijn inhoudelijk een gezonde en toekomstbestendige koers te kunnen volgen. Met de huidige begroting als sluitstuk van deze bestuursperiode ligt er nu een toekomstbestendige en financieel gezonde basis voor onze plannen voor volgende jaren.
We blijven investeren en gaan gezond de toekomst in!     

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46