Programma's

Financiën en bedrijfsvoering

Portefeuillehouders

Burgemeester van der Meijden
Wethouder Meulensteen

Financiën
De gemeente Laarbeek is een financieel gezonde gemeente. We hebben een kwalitatief hoog voorzieningenniveau en toch is het tot nu toe gelukt om een meerjarig sluitende begroting en een ruim weerstandsvermogen te hebben en op te bouwen. De komende raadsperiode streven we ernaar om deze goede financiële situatie te behouden dan wel te verbeteren. We blijven investeren in de gemeenschap en willen de huidige leefkwaliteit behouden dan wel versterken. Afgezien van de reguliere inflatiecorrecties, willen we echter terughoudend omgaan met lastenverhoging.

Bedrijfsvoering
Met het vaststellen van de Toekomstvisie “Samen daadkrachtig en energiek naar 2030” is er door gemeente en gemeenschap een bewuste keuze gemaakt om een zelfstandige gemeente te zijn, die bovendien geen beleidsarme beheer- of regiegemeente is. De gemeente heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op een slanke en slagvaardige organisatie. Het is nodig onze personeelsformatie en de bedrijfsvoering mee te laten groeien in een nieuw tijdsperspectief om de organisatie en de medewerkers slagvaardig te houden.

Lasten & baten

Bedragen x 1.000

Lasten

8.920

14,5 %

Baten

40.883

67,2 %

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46