Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen (BBV, artikel 12 lid 1):
a   wegen;
b   riolering;
c    water;
d   groen;
e   gebouwen.

Van bovengenoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven (BBV, artikel 12 lid 2):
a   het beleidskader;
b   de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c   de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Bij de indeling van deze paragraaf houden we de volgorde aan van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46