Financiële samenvatting

Meerjarenperspectief Kadernota 2022
In onderstaand schema is de cijfermatige weergave opgenomen van de Kadernota 2022 inclusief de 1e tussenrapportage 2021 met de bijbehorende besluitvorming. Dit is de financiële uitgangssituatie aan het begin van het begrotingsproces. De Kadernota liet een positief meerjarig beeld zien van € 9.000 en € 73.000 in 2022 en 2025 en nadelige saldi van € 36.000 in 2023 en 2024.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting 2021-2024

-260

17

107

285

1e Tussenrapportage 2021

-81

-62

-62

-64

Kadernota 2022

350

9

-81

-149

Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025

9

-36

-36

73

Voorstellen Kadernota 2022 in de Primitieve begroting als vertrekpunt
Alle bijstellingen, die in de Kadernota 2022 nog als voorstel werden gepresenteerd, zijn na de besluitvorming in de raad cijfermatig nu ook vertaald in deze (primitieve) begroting. In onderstaand overzicht worden deze nog een keer opgesomd, zodat alle nieuwe middelen en beleidsvoornemens voor volgend jaar en verdere jaren ook in deze begroting zijn weergegeven. De financiële consequenties zijn gesaldeerd weergegeven, zodat bij sommige voorstellen die gedekt worden uit bestaande middelen of reserves per saldo nul is weergegeven.
Voor een toelichting per voorstel wordt verwezen naar de Kadernota 2022.
Het in de raadsvergadering aangenomen amendement bij de vaststelling van de Kadernota is in onderstaande tabel niet verwerkt. Dit had betrekking op het stijgingspercentage van de onroerende zaakbelasting in 2025 (stijging met enkel het inflatiecijfer in plaats van de door het college voorgestelde 3% stijging). De consequenties van dit amendement zijn in de voorliggende begroting 2022 verwerkt als bijstelling van het dekkingsplan.

Begroting

Meerjarenbegroting

- = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

293

320

300

300

3 brandkranen

0

0

0

0

Begroting 2022 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

-26

0

0

0

Besparing subsidie bibliotheek

0

0

0

0

Bestrijding kinderarmoede

-8

-8

-8

-8

Bijdrage veiligheidsregio voor ondernemers kosten controle corona

0

0

0

0

Bijgestelde prognose kosten leerlingenvervoer

50

50

50

50

Bijgestelde prognose zorgkosten GR Peelgemeenten

322

322

322

322

Bijstelling als gevolg van begroting 2022 GR GGD

-15

-15

-15

-15

Onderhoudsprogramma riolering 2022

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma wegen 2022

0

0

0

0

Opwaarderen bushalte bij rotonde in Lieshout

0

0

0

0

Peelmarketing

-5

-4

-24

-24

Subsidievouchers kunst en cultuur

7

7

7

7

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

0

0

0

0

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

0

0

0

0

Verlaging jaarlijkse dividenduitkering BNG

-33

-33

-33

-33

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

0

0

0

0

Vervangen brug Stapweg Beek en Donk

0

0

0

0

Vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Aarle-Rixtel

0

0

0

0

Vervanging Iveco bestelbus

0

0

0

0

Nieuw beleid

-308

-419

-348

-494

Aanpak Kruising Deense Hoek N615

0

-14

-14

-14

Bijstelling budget GGU-bijdrage VNG

0

0

0

0

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering

0

0

0

0

Budget voor plan normaliseren

0

0

0

0

Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022

0

0

0

0

Digitalisering bouwvergunningen 1997-2010

0

0

0

0

Formatie uitbreiding 0,6 fte financieel beleid

-51

-51

-51

-51

Handhaven dienstverlening onafhankelijke cliëntenondersteuning

-6

-6

-6

-6

Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

0

-18

-18

-18

Heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers

0

0

0

0

Innovatieve geluidsmaatregelen N279

0

0

-10

-10

Inwerkingtreding Omgevingswet

-10

-20

-20

-20

Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren

0

0

0

0

Natuurontwikkeling 't Gulden Land

0

0

0

0

Nieuw I&A-plan 2021-2023

-164

-210

-123

-144

Onderhoud kunst- en cultuurobjecten

49

-15

-15

-15

Opschoning archiefblok 1997-2009

0

0

0

0

Optimalisering bevolkingszorg

0

-6

-6

-6

Renovatie milieustraat

0

0

0

0

Speelruimteplan

-16

-22

-28

-33

Subsidie Dierenpark Regter Eind

0

0

0

0

Uitbreiding 0,5 fte gegevensbeheer

-34

-34

-34

-34

Uitbreiding inkoopcapaciteit BIZOB

-14

-14

-14

-14

Uitvoering preventieakkoord

0

0

0

0

Uitvoering samenvoeging reserves Duurzaamheid tot één reserve duurzaamheid algemeen

0

0

0

0

Uitvoering stimuleringsbudget inwonersinitiatieven vergroening

0

0

0

-5

Uitvoering van projecten energiebesparing

0

0

0

-25

Uitvoeringsagenda klimaatadaptie

0

0

0

-25

Uitwerking van een wijkuitvoeringsplan (Aarle-Rixtel of Mariahout) n.a.v. de Transitie Visie Warmte

0

0

0

-30

Uitwerking van Regionale Energie Strategie (RES) in lokale energieprojecten

0

0

0

-35

Uitwerking werkbudget technische en financiële haalbaarheid Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen

0

0

0

0

Verkiezingen gemeenteraad

-13

0

0

0

Verminderde OZB opbrengst

0

0

0

0

Viering 25 jaar Laarbeek

0

0

0

0

Waterbeheersplan

-25

-25

-25

-25

Wet kwaliteitsborging bouwen

60

100

100

100

Woningbouw/bedrijventerreinen: uitbreiding formatie grondzaken/ruimte

-84

-84

-84

-84

Gemeentefonds

265

88

-66

-171

Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds

265

88

-66

-171

Dekkingsplan

100

20

34

217

Inzet jaarlijkse storting algemene reserve

0

20

34

34

Stijging ozb-opbrengst 2025

0

0

0

183

Verhoging opbrengst bouwleges

100

0

0

0

Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

0

0

0

0

Totaal mutaties Kadernota 2022

350

9

-81

-149

Begrotingsvoorstellen voor het meerjarenperspectief 2022-2025
In de kadernota zijn net zoals andere jaren de uitgangspunten vastgelegd, die leidend zijn voor de totstandkoming van de primitieve begroting. Dit leidt tot mutaties in de loon- en prijsontwikkeling, in de kapitaallasten en overige technische mutaties, die de basis vormen voor de primitieve begroting. Deze primitieve begroting vormt vervolgens het vertrekpunt voor de integrale voorstellen voor voorstellen van nieuw beleid, bijstellingen van bestaand beleid, mutaties in het gemeentefonds en een geactualiseerd dekkingsplan 2022.
De mutaties, die verwerkt zitten in genoemde primitieve begroting als vertrekpunt worden hier kort toegelicht en komen niet meer afzonderlijk terug bij de programma's.
Loon- en prijsontwikkeling : De vertaling van de indexeringen uit de kadernota voor de loon- en prijsontwikkeling op de verschillende budgetten leidt per saldo tot een nadelige bijstelling van € 5.000 structureel ten opzichte van de raming.
Kapitaallasten : De geactualiseerde investeringen ongewijzigd beleid laten een lichte bijstelling zien ten opzichte van de ramingen. Met name op het taakveld treasury komt er een behoorlijk rentevoordeel naar voren. Per saldo is er meerjarig sprake op dit onderdeel van voordelige bijstellingen van € 143.000 in 2022, € 157.000 in 2023, € 160.000 in 2024 en € 123.000 in 2025.
Overige technische mutaties : Dit vormt een verzameling van verschillende kleinere bijstellingen en afrondingen.  

In het navolgende overzicht zijn deze mutaties, die verwerkt zijn in de primitieve begroting, schematisch en cijfermatig weergegeven. Daarbij zijn ook de voorstellen, die in deze begroting 2022 ter besluitvorming voorliggen, weergegeven. Dit betreft voorstellen voor nieuw beleid, bijstellingen op bestaand beleid, mutaties in het gemeentefonds en het dekkingsplan van deze begroting 2022. In deze financiële samenvatting wordt in één oogopslag weergegeven wat de (financiële) consequenties zijn van de integrale afweging van alle keuzen en voorstellen in deze begroting. Deze zullen vervolgens op hoofdlijnen worden toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting per voorstel wordt verwezen naar de programma's.  

Het college presenteert hierbij een structureel sluitende meerjarenbegroting met voordelige saldi van € 37.000 in 2022, € 39.000 in 2023, € 48.000 in 2024 en € 128.000 in 2025. Een begroting met een positief resultaat, om ook de komende jaren gezond de toekomst in te gaan.
Verantwoord financieel beleid in de afgelopen jaren geeft nu ruimte om extra te investeren zonder dat de lasten voor inwoners van Laarbeek stijgen, zoals naar voren komt in de voorstellen die in deze begroting 2022 worden gepresenteerd.  

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Meerjarenraming na Kadernota 2022

9

-36

-36

73

Reguliere wijzigingen

0

0

0

0

Nieuw beleid

-658

-313

-237

-237

Bestaand beleid

-502

-644

-656

-627

Gemeentefonds

2.255

1.128

1.061

1.056

Dekkingsplan

-1.033

-120

-111

-156

Loon- & prijsontwikkeling

-5

-5

-5

-5

Kapitaallasten

143

157

160

123

Overige mutaties

-172

-128

-128

-99

Begroting 2022  (incl. incidentele effecten)

37

39

48

128

Correctie: Voorstellen met incidentele effecten

1.480

76

0

0

Begroting 2022 en meerjarenraming t/m 2025

1.517

115

48

128

Het overzicht laat zien dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is, inclusief én exclusief incidentele effecten. De incidentele baten en lasten staan gespecificeerd in het overzicht van incidentele baten en lasten . Voor provinciaal toezicht is de meerjarenbegroting exclusief de incidentele baten en lasten leidend in hun oordeel van de begrotingsstukken. In dat licht moeten incidentele baten en lasten altijd afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Wanneer geabstraheerd wordt van de incidentele effecten komen voordelige saldi naar voren van € 1,5 miljoen in 2022, € 115.000 in 2023, € 48.000 in 2024 en € 128.000 in 2025. In de laatste twee begrotingsjaren zijn er geen incidentele effecten en zijn de saldi in- of exclusief incidentele effecten gelijk. Al met al een meerjarenbegroting, die ook exclusief incidentele effecten een heel gezond structureel evenwicht laat zien in onze financiële huishouding. Daar waar we de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd met de uitvoering van mooie plannen voor onze gemeenschap, gaan we ook financieel gezond de toekomst in!

Voorstellen tot het beschikbaar stellen van middelen voor nieuw beleid
In het eerdere samenvattend overzicht waren alle voorstellen van nieuw beleid tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. Daar waar bedragen met alleen maar nullen worden weergegeven, staat hier dekking binnen een bestaande begrotingspost of reserve tegenover.

Het college kiest in deze begroting in de voorstellen voor nieuw beleid om verder te investeren in de zorg dichterbij huis, een groene omgeving en de implementatie van de omgevingsvisie.

Begroting

Meerjarenbegroting

- = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

0

0

0

0

3 brandkranen

0

0

0

0

Bijdrage veiligheidsregio voor ondernemers kosten controle corona

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma riolering 2022

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma wegen 2022

0

0

0

0

Opwaarderen bushalte bij rotonde in Lieshout

0

0

0

0

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

0

0

0

0

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

0

0

0

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

0

0

0

0

Totaal mutaties Nieuw beleid

0

0

0

0

Nieuw beleid

-658

-313

-237

-237

Afdekking incidentele extra bijdrage 2023 Senzer

0

24

0

0

Bijstelling budget GGU-bijdrage VNG

0

0

0

0

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering

0

0

0

0

Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022

0

0

0

0

Extra budget bomenbeheer

-20

-10

-10

-10

Extra budget communicatie

-15

-15

-15

-15

Extra budget communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2022

-21

0

0

0

Extra storting in voorziening onderhoud gebouwen voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen

-50

-50

-50

-50

Impuls armoede-/minimabeleid

-20

0

0

0

Invoering budget Thuiswerkplek en Vitaliteitsbudget

-23

-23

-23

-23

Kosten locatiestudie regionaal bedrijventerrein

-20

0

0

0

Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren

0

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Het introduceren van een sloopprikkel voor het buitengebied

0

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Het opstellen van een handboek landschappelijke kwaliteitsverbetering buitengebied

-20

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Het opstellen van een omgevingsplan voor het buitengebied

-200

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Opstellen brandveiligheidsplan voor woonbos Molenheide

-30

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Opstellen van een beeldkwaliteitplan voor bouwen in het buitengebied

-30

0

0

0

Omgevingsvisie buitengebied: Uitwerking van De Brede Plattelandsbestemming

0

0

0

0

Opstellen omgevingsvisie binnengebied (kom)

0

-100

0

0

Opstellen plan tot Hervormingsagenda Jeugd

-50

0

0

0

Realisatie verdiepingsvloer gemeentewerf

-20

0

0

0

Subsidie Dierenpark Regter Eind

0

0

0

0

Uitbreiding capaciteit Schuldhulpverlener

-5

-5

-5

-5

Uitbreiding formatie Gedragswetenschapper

-49

-49

-49

-49

Uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoaches

-85

-85

-85

-85

Verminderde OZB opbrengst

0

0

0

0

Totaal mutaties Bestaand beleid

-658

-313

-237

-237

Gemeentefonds

0

0

0

0

Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

0

0

0

0

Totaal mutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

Voorstellen tot bijstellingen van bestaand beleid
In het eerdere samenvattend overzicht waren alle bijstellingen van bestaand beleid tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. Daar waar bedragen (met alleen maar nullen worden weergegeven, staat hier dekking binnen een bestaande begrotingspost of reserve tegenover.  

Het college is trots op de dienstverlening en het voorzieningenniveau in de gemeente Laarbeek. Om dit kwaliteitsniveau naar de toekomst toe te kunnen behouden zijn continu investeringen nodig. Dit vraagt investeringen in onze gemeenschappelijke regelingen, in onze leefomgeving en ons personeel.

Begroting

Meerjarenbegroting

- = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

0

0

0

0

3 brandkranen

0

0

0

0

Bijdrage veiligheidsregio voor ondernemers kosten controle corona

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma riolering 2022

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma wegen 2022

0

0

0

0

Opwaarderen bushalte bij rotonde in Lieshout

0

0

0

0

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

0

0

0

0

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

0

0

0

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

0

0

0

0

Totaal mutaties Nieuw beleid

0

0

0

0

Bestaand beleid

0

0

0

0

Bijstelling budget GGU-bijdrage VNG

0

0

0

0

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering

0

0

0

0

Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022

0

0

0

0

Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren

0

0

0

0

Subsidie Dierenpark Regter Eind

0

0

0

0

Verminderde OZB opbrengst

0

0

0

0

Totaal mutaties Bestaand beleid

0

0

0

0

Bestaand beleid

-502

-644

-656

-627

Aanpassing terugstorting Algemene Reserve uit voorziening gebouwen

0

0

0

0

Aanvullende (personele) kosten GR ODZOB

0

-117

-117

-117

Actualisatie contributie 2022 VNG

-1

-1

-1

-1

Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v.

-14

-14

-14

-14

Actualisering diverse budgetten Burgerzaken

-14

-14

-14

-14

Actualisering prognose zorgkosten 2022 Sociaal Domein

52

52

52

52

Actualisering rioleringsbudgetten

0

0

0

0

Bijstellen bijdragen GR MRE

-7

-7

-7

-7

Bijstelling bijdrage GR BSOB

0

0

-40

-40

Bijstelling bijdrage GR VRBZO

-21

-21

-21

-21

Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing

29

29

29

29

Bijstelling OAB/VVE-budget

0

0

0

0

Bijstellingen bijdrage GR GGD

-14

-14

-14

-14

Bijstellingen bijdrage GR ODZOB

-31

-31

-31

-31

Bijstellingen bijdrage GR Peelgemeenten

-38

-38

-38

-38

Bijstellingen bijdrage GR Senzer

-22

-46

-18

11

Extra budget openbaar groen (areaal)

-60

-60

-60

-60

Formatie uitbreiding financieel beleid met 0,4 fte

-34

-34

-34

-34

Hogere structurele kosten kolkenreiniging

0

0

0

0

Kwaliteitsniveau openbaar beheer groen behouden, effecten klimaatverandering bestrijden (naast areaal van € 60.000)

-100

-100

-100

-100

Ophoging budget kleine verkeersmaatregelen

-10

-10

-10

-10

Personele inzet op complexe (multi-disciplinaire) vraagstukken

-85

-85

-85

-85

Uitbreiding formatie 0,25 fte gegevensbeheerder GBI

-23

-23

-23

-23

Uitbreiding formatie 0,5 fte intergemeentelijk team P&O

-20

-20

-20

-20

Uitbreiding formatie 1 fte juridisch adviseur

-87

-87

-87

-87

Vervanging openbare verlichting cfm beleidsplan

0

0

0

0

Vervangingsinvestering diverse vervoermiddelen tbv BOA/personeel

0

0

0

0

Vervangingsinvestering hardware 2022

0

0

0

0

Vervangingsinvestering inrichting binnenterrein gemeentehuis

0

0

0

0

Vervangingsinvestering kantoormeubilair 2022

0

0

0

0

Vervangingsinvestering software 2022

0

0

0

0

Vervangingsinvestering/herinrichting raadszaal/ontvangsthal gemeentehuis

0

0

0

0

Totaal mutaties Bestaand beleid

-502

-644

-656

-627

Gemeentefonds

0

0

0

0

Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

0

0

0

0

Totaal mutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

Bijstellingen van het gemeentefonds
In het eerdere samenvattend overzicht waren alle mutaties in het gemeentefonds als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar programma 6.

We willen risico's niet naar de toekomst verschuiven, zodat in deze begroting het geactualiseerde (nadelige) effect van de herijking van het gemeentefonds is opgenomen. Dit effect heeft de afgelopen periode nogal geschommeld als gevolg van bijstelling van de parameters door het Rijk. Ook de circulaires laten de afgelopen jaren een nogal grillig (zowel positief als negatief) financieel beeld zien. Dit maakt dat ons college het belangrijk vindt om een stelpost op te nemen voor toekomstige schommelingen, om ook in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven en te kunnen anticiperen op andere tijden.

Begroting

Meerjarenbegroting

- = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

0

0

0

0

3 brandkranen

0

0

0

0

Bijdrage veiligheidsregio voor ondernemers kosten controle corona

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma riolering 2022

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma wegen 2022

0

0

0

0

Opwaarderen bushalte bij rotonde in Lieshout

0

0

0

0

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

0

0

0

0

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

0

0

0

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

0

0

0

0

Totaal mutaties Nieuw beleid

0

0

0

0

Bestaand beleid

0

0

0

0

Bijstelling budget GGU-bijdrage VNG

0

0

0

0

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering

0

0

0

0

Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022

0

0

0

0

Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren

0

0

0

0

Subsidie Dierenpark Regter Eind

0

0

0

0

Verminderde OZB opbrengst

0

0

0

0

Totaal mutaties Bestaand beleid

0

0

0

0

Gemeentefonds

2.255

1.128

1.061

1.056

Effect herijking gemeentefonds per 2023

0

-343

-343

-343

Inzet compensatiemiddelen Jeugdzorg

0

776

709

629

Stelpost voor bijstelling effect herverdeling gemeentefonds of andere schommelingen gemeentefonds

-200

-200

-200

-200

Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

0

0

0

0

Verwerking septembercirculaire 2021 Gemeentefonds

2.455

895

895

970

Totaal mutaties Gemeentefonds

2.255

1.128

1.061

1.056

Bijstelling dekkingsplan
In het eerdere samenvattend overzicht waren de bijstellingen van het dekkingsplan tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2025 is hier allereerst aangepast, naar aanleiding van het bij de Kadernota aangenomen amendement (geen stijging opbrengst onroerende zaakbelasting, alleen inflatiecorrectie).
Het college stelt in dezelfde lijn als het amendement in deze begroting voor om ook de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen niet te laten stijgen, in 2022, 2023 en 2024. Niet de eerder in de begroting opgenomen 3% is leidend, maar enkel de inflatiecorrectie wordt in alle begrotingsjaren toegepast voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting.

Als college vinden we het namelijk belangrijk om de lasten voor onze inwoners laag te houden.
We storten daarnaast middelen in de algemene reserve, te weten € 950.000. Enerzijds om de reservepositie onverminderd stevig en solide te houden voor een gezonde financiële toekomst. Anderzijds om ook middelen beschikbaar te hebben voor eenmalige extra impulsen voor investeringen in de toekomst (Milieustraat, Heuvel Lieshout).  

Begroting

Meerjarenbegroting

- = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

0

0

0

0

3 brandkranen

0

0

0

0

Bijdrage veiligheidsregio voor ondernemers kosten controle corona

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma riolering 2022

0

0

0

0

Onderhoudsprogramma wegen 2022

0

0

0

0

Opwaarderen bushalte bij rotonde in Lieshout

0

0

0

0

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

0

0

0

0

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

0

0

0

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

0

0

0

0

Totaal mutaties Nieuw beleid

0

0

0

0

Bestaand beleid

0

0

0

0

Bijstelling budget GGU-bijdrage VNG

0

0

0

0

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering

0

0

0

0

Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022

0

0

0

0

Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren

0

0

0

0

Subsidie Dierenpark Regter Eind

0

0

0

0

Verminderde OZB opbrengst

0

0

0

0

Totaal mutaties Bestaand beleid

0

0

0

0

Gemeentefonds

0

0

0

0

Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

0

0

0

0

Totaal mutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

Dekkingsplan

-1.033

-120

-111

-156

Bijstelling ozb-opbrengst 2025

0

0

0

-91

Bijstelling structurele risicobuffer Sociaal Domein

0

100

200

200

Invoering verblijfsbelasting verschuiven naar 2024 en koppelen aan implementatie beleid arbeidsmigranten (raming inkomsten vanaf 2025 ipv vanaf 2023)

0

-50

-50

0

Storting in algemene reserve

-950

0

0

0

Voor 2022, 2023 en 2024 geen stijging ozb-opbrengst (alleen inflatiecorrectie)

-83

-170

-261

-265

Totaal mutaties Dekkingsplan

-1.033

-120

-111

-156

Reservepositie
De reservepositie, die naar voren komt na verwerking van alle voorstellen, is onverminderd stevig en solide, zoals uit bijgevoegd verloop van de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves naar voren komt. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ' Weerstandsvermogen en risicobeheersing ' uit deze begroting 2022.

Op basis van begroting 2022

bedragen x €1.000

Jaar

Algemene reserve

Overige bestemmingsreserves

2017

8.643

11.879

2018

8.036

13.173

2019

5.458

14.261

2020

9.399

12.109

2021

8.222

11.613

2022

9.021

10.776

2023

8.871

10.383

2024

8.406

10.487

2025

8.441

10.387

Samenvattend kan gesteld worden dat onze gemeente met deze structureel sluitende begroting, een stevige reservepositie en een meer dan uitstekende weerstandsratio een toekomstbestendig en solide financieel beeld laat zien.

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46