Financiële begroting

Overzicht per taakveld

Begroting 2022

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

1

Burger en bestuur

6.154

5.186

-968

7.3

Afval

1.984

2.389

405

7.2

Riolering

1.715

2.550

834

0.2

Burgerzaken

685

217

-467

0.1

Bestuur

1.771

31

-1.740

2

Veiligheid

1.893

111

-1.781

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.379

83

-1.295

1.2

Openbare orde en Veiligheid

513

28

-486

7.5

Begraafplaatsen

3

Woon- en leefklimaat

9.168

1.301

-7.867

2.1

Verkeer, wegen en water

2.771

88

-2.683

8.3

Wonen en bouwen

280

916

637

5.6

Media

389

-389

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.462

181

-1.281

7.4

Milieubeheer

1.752

50

-1.702

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.387

58

-2.328

5.5

Cultureel erfgoed

100

8

-92

5.4

Musea

21

-21

2.3

Recreatieve Havens

5

-5

4

Economie en werkgelegenheid

18.409

12.482

-5.927

6.3

Inkomensregelingen

6.309

3.789

-2.520

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.303

4.237

-66

6.5

Arbeidsparticipatie

243

-243

6.4

Begeleide participatie

2.314

-2.314

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

54

45

-9

3.1

Economische ontwikkeling

483

-483

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.279

4.380

101

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

11

31

19

3.4

Economische promotie

412

-412

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

17.149

864

-16.285

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.146

221

-2.925

6.2

Wijkteams

2.987

73

-2.915

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

423

93

-330

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.556

-2.556

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

925

149

-776

7.1

Volksgezondheid

882

20

-862

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

100

-100

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.197

-4.197

5.2

Sportaccommodaties

1.062

213

-849

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

226

13

-213

5.1

Sportbeleid en activering

205

81

-124

4.2

Onderwijshuisvesting

439

-439

6

Financiën en bedrijfsvoering

8.920

40.883

31.964

0.4

Ondersteuning organisatie

8.310

586

-7.724

0.8

Overige baten en lasten

485

146

-339

0.9

Vennootschapsbelasting

120

-120

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

34.365

34.365

0.62

OZB niet-woningen

2.087

2.087

0.5

Treasury

26

26

0.61

OZB woningen

4

3.646

3.642

0.64

Belastingen Overig

27

27

Geraamd saldo van baten en lasten

61.692

60.828

-864

0.10

Mutatie reserves

1.938

2.839

901

Geraamd resultaat

63.630

63.666

37

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46