Paragrafen

Corona

Corona heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op de samenleving als ook voor de gemeentelijke taken en uitgaven.
Gelukkig zijn er versoepelingen en zien de cijfers er steeds beter uit waardoor we hopelijk weer terug gaan naar het oude "normaal". Maar helemaal terug naar normaal zal het niet meer zijn. Corona heeft op een aantal vlakken een blijvende invloed gehad (denk aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken) en op bepaalde terreinen zullen er nog meerjarige effecten zijn (bijvoorbeeld effecten van corona op de jeugdzorg en onderwijs achterstanden, als ook het herstel van de horeca en evenementenbranche).

De begroting 2022-2025 is opgesteld met uitgangspunt dat er geen significante corona impact meer is op de samenleving en gemeentelijke taken (in lijn met de begroting van voorgaand jaar). Uiteraard wordt er nog wel rekening gehouden met de corona impact. Dit is meegenomen bij de risicobeheersing in het weerstandsvermogen alsmede is in deze begroting op een aantal terreinen extra middelen gevraagd vanwege corona. Bijvoorbeeld heroriëntatie en schuldhulpverlening, beleid tijd- en plaatsonafhankelijk werken en 25 jaar Laarbeek.

Tot slot is er ook nog de door de gemeente gevormde reserve corona (besluit 2de tussenrapportage 2020 van 5 november 2020) waaruit toekomstige corona uitgaven nog gedekt kunnen worden. Voor de meerjarige stand van de corona reserve wordt verwezen naar de financiële begroting paragraaf 2.5 'reserves & voorzieningen'.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het onttrekken van middelen uit de reserve corona tot een bedrag van € 40.000. Hierboven is het een raadsbevoegdheid.
De werkelijke corona uitgaven en de stand van de corona reserve worden verantwoord in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46